उत्पादक सभासद गटनिहाय प्राथमिक सभासद यादी व संस्था सभासद प्राथमिक सभासद यादी 

हंगाम दिवस 98 तपशील 26/02/2015
उत्पादन लिटर्स
अ.क्रं. तपशील 26/02/2015 25/02/2015 आज अखेर लिटर्स
१. स्पिरीट उत्पादन. nil 2746923 2306903
२. स्पिरीट विक्री. - - -
३. स्पिरीट रिकव्हरी. - 283.890 278.105
४. स्पिरीट शिल्लक साठा 471860 162708
गाळप दिवस : 113 दिनांक : 26/02/2015
गळीत हंगाम 2014-2015 गळीत हंगाम 2013-2014
क्र. तपशिल आज आज आखेर आज आज आखेर
1. उस गळीत (मेट्रीक टन) 2220 351190 3260 320400
2. पांढरी साखर (क्विंटल) 2150 366950 4050 334100
कच्ची साखर (क्विंटल) -- -- -- --
एकूण साखर (क्विंटल) 2150 366950 4050 334100
3. रिकव्हरी 11.81 10.59 11.81 10.56